Kapcsolat

PROBITÁSZ SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ Bt.

25482762-1-13

info@probitasz.hu


PROBITÁSZ-OPUSZ TANÁCSADÓ ÉS  SZOLGÁLTATÓ Bt.

25482841-1-13

opusz@probitasz.hu

név : Búti Csaba

            Búti Eszter

telefon: +36-30-6423363

               +36-30-776-2277

www.probitasz.hu

 

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

 

 

A jelen adatkezelési szabályzat a Probitász Szolgáltató és Tanácsadó Betéti társaság részére megadott adatok tárolására és kezelésére vonatkozik.

 

Tartalomjegyzék

1. Preambulum

2. Alapelvek a személyes adat és adatkezelés során

3. Definíciók

4. Az adatkezelés személyi, tárgyi és területi hatálya

5. Adatkezelési szabályok

5.1. általános szabályok

5.2. Telefonos ügyintézés

5.3. E-mail megkeresés

6. Adattovábbítás

6.1. Általános szabályok

6.2. Közös költség tartozással kapcsolatos adattovábbítás

6.3. A könyvelésével kapcsolatos adattovábbítás

6.4. Adatok kezelésének időtartama

7. Egyéb adatkezelés

8. Adatvédelmi incidens

9. Jogorvoslati lehetőség

1. Preambulum

A Probitász Szolgáltató és Tanácsadó Bt. (székhely: 2017 Pócsmegyer, Árvácska út 16. 25482762-1-13,

önálló képviseletre jogosult: Búti Csaba ügyvezető; Búti Eszter cégtárs), mint adatkezelő akként határozott,

hogy a 2018. május 25. napján hatályba lépő Európa Parlament és a Tanács (EU) 2016/679

rendeletét beemeli okiratai közé az adatvédelemmel kapcsolatos az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség

teljesítése érdekében.

A jelen Adatkezelési Szabályzat a Probitász Bt. működésének elválaszthatatlan részét képezi és a mindenkori,

a kezelésében lévő társasházak, mint adatkezelők, nyilvántartásaiban lévő személyes adataira

és annak feldolgozására vonatkozik. A Probitász Bt. a társasházkezelése során minimális mértékben

gyűjt olyan adatokat, amikhez az érintett hozzájárulása szükséges. Ezek a tulajdonosok közvetlen elérése

érdekében szükséges adatok: e-mail cím, telefonszám. Alapvetően csak jogszabályi kötelezettsége

teljesítése érdekében gyűjt adatokat (Info tv. 5.§ (1) bek. b. pont).

Az érintett amennyiben a jogszabályi kötelező adatkezelésen kívül a Probitász Bt. részére az Ügyfél

egyéb hozzájárulásos adatot biztosít, úgy azt jogosult kezelni.

Az adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket

saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban

vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

- 1995. évi CXIX. törvény - a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok

kezeléséről;

- 2000. évi C. törvény - a számvitelről;

- 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

- 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról;

- 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,

- 2013. évi V. törvény - polgári törvénykönyvről (Ptk.), valamint a

- Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete

Jelen adatkezelési szabályzat aláírásnak napjával a Probitász Bt. az érintetteknek a jelen szabályzatból

kivonatolt tájékoztató példányt ingyenesen köteles biztosítani, míg ezen felül a másolásért és a tájékoztatásért

díjfizetési kötelezettség terheli az érinttetett.

2. Alapelvek a Probitász Bt. személyes adat és adatkezelése során

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében

kezelhető és csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához

elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges

mértékben és ideig kezelhető.

Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének,

kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Ennek megfelelően a Probitász Bt-nek,

mint adatkezelőnek az adatkezelés során figyelemmel kell lennie az adatkezelési elvek betartására.

A Társasház-közösségnek, melyeket a Probitász Bt. kezel, a társasházakról szóló törvény 22.§ (5) bekezdése

és a Szervezeti-Működési Szabályzat alapján (jogalap és egyben kötelezettség) kötelezően

tulajdonosi nyilvántartást kell vezetnie, amihez adatkezelési tevékenység kifejtése szükséges.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel

helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a

technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára

tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához

szükséges ideig lehessen azonosítani.

Személyes adat akkor kezelhető, ha:

- ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

- azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat

rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan

költséggel járna, és a személyes adat kezelése

- az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy

- az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából

szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával

arányban áll.

Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását

megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek

életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges

mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel, illetve az adatkezelő által képviselt

társasházzal, írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan

információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából - e szabályzat alapján – az érintettnek

ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a

felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit.

A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak

a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat

törvény eltérő rendelkezésének hiányában:

- a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

- az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése

a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás

nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás lefolytatásához

szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult más ügyben az általa

megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell.

Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy

nyilvánossághozatalra általa átadott személyes adatok tekintetében.

Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

A Probitász Bt- által kezelt személyes adatok, az adatkezelés célja és időtartama

• Az adatkezelő megnevezése: Probitász Bt..

• Az adatkezelés megnevezése: árajánlatkészítéshez szükséges adatok

• Az adatkezelés célja: árajánlatkészítéshez szolgáló kapcsolattartás

• Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (2011. évi CXII. törvény 5. § (1) )

• A tényleges adatkezelés helye: 2017 Pócsmegyer, Árvácska út 16.

• Az adatkezelés automatizáltsága: gépi

• Az adatok törlési határideje: Az ajánlatkérő kérésére.

• Az érintettek köre: Árajánlatkérők.

Az adatkezelő adatai, elérhetősége:

Név: Probitász Bt..

• Cím: 2017 Pócsmegyer, Árvácska út 16.

• Levelezési cím: 2017 Pócsmegyer, Árvácska út 16.

• Cégjegyzékszám: 13-06-071096

• A bejegyző bíróság megnevezése: Pest Megyei Bíróság

• Adószám: 25428762-1-13

• Telefon: +36 26 59 59 00

• Email: info@probitasz.hu

Az Infotv. 65. § (3) bekezdés a) pontja értelmében nem vezet adatvédelmi nyilvántartást a Hatóság

arról az adatkezelésről, amely az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik.

3. Definíciók

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve

- azonosítható természetes személy;

2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele,

valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára

jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3. különleges adat:

a. a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy

más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó

személyes adat,

b. az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes

adat;

4. bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a

büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére

jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel

kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;

5. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott

egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy

közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen

módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló

vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre,

szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és

a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó

adat;

6. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek

nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből

elrendeli;

7. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson

alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes

körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

8. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés

megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

9. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,

aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az

adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy

az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

10. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a

műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása,

felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy öszszekapcsolása,

zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának

megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas

fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

11. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

12. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

13. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

14. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

15. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott

időre történő korlátozása céljából;

16. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

17. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül

a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől,

feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

18. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező

szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése

alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

19. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő

közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

20. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot

- az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;

21. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

22. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező

szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

4. Az adatkezelés személyi, tárgyi és területi hatálya

4.1. személyi hatály:

Az adatkezelés személyi hatálya kiterjed az alábbi természetes és jogi személyre, valamint a jogi személyiséggel

nem rendelkező egyéb jogalanyokra, akik a társasházkezelési munka során érintettek, az

alábbiak szerint:

I. természetes személyek esetében:

Kötelező adatkezelés:

- Név,

- Születési év, hó, nap,

- Anyja neve,

- Születési év,

- Lakcím,

- Természetes személyazonosító iratok számai,

- Adóazonosító jel,

Hozzájáruláshoz kötött adatkezelés, amennyiben az érintett hozzájárul:

- Elektronikus elérhetőség (e-mail cím),

- Mobil vagy vezetékes telefonszám.

II. jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb jogalanyok esetében:

A nyilvánosság számára bárki által hozzáférhető adatokat jogosult kezelni a Probitász Bt., mivel azok

bárki számára elérhetőek.

Az adatkezelés a fenti adatokon kívül nem terjedhet ki olyan jellegű személyes adatra, ami az érintettek

beazonosításához vezethet, illetve róluk adatot, információt tartalmaz.

4.2. tárgyi hatály:

A tárgyi hatály valamennyi az adatkezelés során rögzített, tárolt és az ennek eredményeképpen létrejött

dokumentációkra és a teljes elektronikai rendszerre, amit a Probitász Bt. használ.

4.3. területi hatály:

Az adatok tárolása és kezelése a közös képviselet irodájában történik a jelen szabályzat elfogadáskor a

2017 Pócsmegyer, Árvácska út 16. szám alatti címen.

5. Adatkezelési szabályok

5.1. általános szabályok

Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg, és úgy

hajtja végre, hogy biztosítja az érintettek magánszférájának védelmét.

Az adatkezelő, kötelezettséget vállal arra, hogy gondoskodik - a technika mai állása szerinti legmegfelelőbb

módon – az érintettek adatainak biztonságáról, továbbá rendelkezésre állnak azok a technikai

és szervezési rendszerek és ezek alapján a belső az eljárási szabályok, amik adat- és titokvédelmi szabályok

érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatkezelő védi a jogosulatlan hozzáférést, a megváltoztatást, a továbbítást, a nyilvánosságra hozatalt,

a törlést vagy a megsemmisítést, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott

technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen minden szükséges intézkedést

meg tesz.

Az adatkezelőnél fellelhető nyilvántartásokban az elektronikusan kezelt adatállományok védelme iránt

biztosítja, hogy a tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatóak és az érintetthez rendelhetőek.

A személyes adatok feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel

biztosítja:

· a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;

· az adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével

történő használatának megakadályozását;

· annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes mely szerveknek továbbították

vagy továbbíthatják;

· annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki

vitte be adatfeldolgozó rendszerekbe;

Az adatkezelő tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére, ezért mindig azt a megoldást választja,

ami a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan költséget

és nehézséget jelent az adatkezelőnek (erről a tényről mindenkor értesíti az érintetteket).

5.2. Telefonos ügyintézés /amennyiben rögzítésre kerül a beszélgetés/

a. célja: A telefonon - távbeszélőn - történő ügyintézés során az adat rögzítés folyamata, különös tekintettel

az érintett nevére, e-mail címére és telefonszámára, annak érdekében, hogy a későbbiekben

felmerülő kérdésekre az ekként megadott elérhetőségen az Info tv.-nek megfelelően teljes körű választ

nyújtson az adatkezelő.

b. jogalapja: Az érintett szóbeli, azaz telefoni hozzájárulása, illetve hívó fél kijelezett száma.

c. érintettek köre: Az adatkezelő weboldalán feltüntetett telefonszámait felhívó érdeklődő érintettek.

d. az érintett adatok köre: Név, e-mail cím, telefonszám, az érdeklődés tárgya, amennyiben további

kommunikáció lesz.

e. időtartama: Az ügy elintézéséig.

f. forrása: Az érintett saját hozzájárulása alapján a megkeresés során az adatkezelőnek megadott adatok.

5.3. E-mail megkeresés

a. célja: Az e-mailen történő ügyintézés során az érintett érdeklődő adatai a levelezési program címtárában

kerül tárolásra, különös tekintettel nevére, e-mail címére és telefonszámára, annak érdekében,

hogy a későbbiekben felmerülő kérdésekre az ekként megadott elérhetőségen az Info tv.-nek megfelelően

teljes körű választ nyújtson az adatkezelő.

b. jogalapja: Az érintett e-mailen történő bejelentkezéssel történő hozzájárulása

c. érintettek köre: a Probitász Bt. e-mail (info@probitasz.hu) címére megkeresést megküldő érintettek.

d. az érintett adatok köre: Az érintett neve, e-mail címe, abban az esetben telefonszáma, amennyiben

azt e-mail levélben azt megosztotta, valamint az érdeklődés tárgya.

e. időtartama: Az ügy relevanciájától függően megkereséstől legfeljebb 6 éven keresztül, alapvetően az

ügyre vonatkozó törvényi elévülés ideéig (pl. adó).

f. forrása: Az érintett által írt e-mail üzenet, ami az adatokat tartalmazza és az adatkezelő részéről feldolgozásra

kerül.

6. Adattovábbítás

6.1. Általános szabályok

Személyes adatot az adatkezelő harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő részére akkor

továbbíthat, vagy harmadik országban adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor adhat át,

ha

a. az Európai Unió kötelező jogi aktusa azt megállapítja, vagy

b. a harmadik ország és Magyarország között az érintetteknek az Info tv. 14. §-ban foglalt jogai érvényesítésére,

a jogorvoslati jog biztosítására, valamint az adatkezelés, illetve az adatfeldolgozás független

ellenőrzésére vonatkozó garanciális szabályokat tartalmazó nemzetközi szerződés van hatályban.

Személyes adatok a nemzetközi jogsegélyről, az adóügyi információcseréről, valamint a kettős adóztatás

elkerüléséről szóló nemzetközi szerződés végrehajtása érdekében, a nemzetközi szerződésben

meghatározott célból, feltételekkel és adatkörben továbbíthatók harmadik országba.

Az EGT-államba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli

adattovábbításra kerülne sor.

Ha törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának rendelkezése alapján

az adatkezelő személyes adatot akként vesz át, hogy az adattovábbító adatkezelő az adattovábbítással

egyidejűleg jelzi a személyes adat

a. kezelésének lehetséges célját,

b. kezelésének lehetséges időtartamát,

c. továbbításának lehetséges címzettjeit,

d. érintettje e törvényben biztosított jogainak korlátozását, vagy

e. kezelésének egyéb korlátozását.

A személyes adatokat átvevő adatkezelő a személyes adatot az adatkezelési korlátozásnak megfelelő

terjedelemben és módon kezeli, az érintett jogait az adatkezelési korlátozásnak megfelelően biztosítja.

Az adatátvevő az adatkezelési korlátozásra tekintet nélkül is kezelheti a személyes adatot és biztosíthatja

az érintett jogait, ha ahhoz az adattovábbító adatkezelő előzetes hozzájárulását adta.

Törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának rendelkezése alapján az

adatkezelő a személyes adat továbbításával egyidejűleg a címzettet tájékoztatja Az adattovábbító

adatkezelőt - kérelmére - az adatátvevő tájékoztatja az átvett személyes adatok felhasználásáról.

6.2. Közös költség tartozással kapcsolatos adattovábbítás

A Probitász Bt., mint az általa kezelt társasházak közös képviselője a társasházakról szóló törvény és az

SzMSz rendelkezéseinek megfelelően köteles érvényesíteni a társasház közös költség kintlévőségeit a

tartozó tulajdonostársakon. A közös költség tartozás érvényesítése során a megbízott jogi képviselő a

közös képviselő által átadott adatokat az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény rendelkezéseinek

megfelelően jogosult kezelni.

6.3. A könyvelésével kapcsolatos adattovábbítás

A Probitász Bt. a társaság könyveléssel kapcsolatos feladatait a Bt. kültagja végzi, így a célhoz kötöttség

elvének megfelelően a törvényi feltételek teljesítéséhez szükséges adatok védelme megfelelően

biztosított.

6.4. Adatok kezelésének időtartama

· Előző tulajdonos adatai: Ingatlan eladást követő nyolc év; Fizetési meghagyási eljárás során

használt adatok: Ingatlan eladást követő nyolc év

· Tulajdonosok egyéb adatai: Aktuális évet követő nyolc év

· Társasházkezelés során keletkező adatok: Aktuális évet követő nyolc év

· Alkalmazottak munkaügyi adatai: korlátlan

· Könyveléshez kapcsolódó: Aktuális évet követő nyolc év

7. Egyéb Atatkezelés

Jelen nyilatkozatban nem érintett esetleges adatkezelések vonatkozásban az Info tv. 15.§ (4) bekezdésében

foglalt 30 napos határidőn belül - a kérelem beérkezésétől számítva – teljes körűen, közérthető

formában ad felvilágosítást írásban az adatkezelő. A nyilatkozatban esetlegesen nem jelölt adatkezelésekről

az érintetteket az adat rögzítésekor ad tájékoztatást az adatkezelő.

Kötelezettségünket teljesítve jelen nyilatkozatban került tájékoztatásra az érintett, hogy amennyiben

bármely bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más

szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett

megkereshetik az adatkezelőt, aki a törvényi rendelkezéseknek megfelelően köteles a megkeresést

teljesíteni.

A Probitász Bt. a fenti hivatalok és hatóságok részére adatot csak abban az esetben és csupán olyan

terjedelemben ad ki egyrészt, amit a megkeresés tartalmaz, másrészt, ami a megkeresés céljának eléréséhez

elengedhetetlen.

8. Adatvédelmi incidens

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt

személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan

közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni

károkat okozhat a természetes személyeknek, többek között a személyes adataik feletti rendel

kezés elvesztését vagy a jogaik korlátozását, a hátrányos megkülönböztetést, a személyazonosságlopást

vagy a személyazonossággal való visszaélést.

Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 órán belül be kell jelenteni az

illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani lehet,

hogy az adatvédelmi incidens valószínűleg nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és

szabadságaira nézve.

Az érintett személyt késedelem nélkül tájékoztatni kell, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően

magas kockázattal jár a természetes személy jogaira és szabadságára nézve, annak érdekében, hogy

megtehesse a szükséges óvintézkedéseket.

A Probitász Bt., mint adatkezelő és adatfeldolgozó köteles a felügyeleti hatósággal együttműködni és a

nyilvántartásokat kérésre hozzáférhetővé tenni az érintett adatkezelési műveletek ellenőrzése érdekében.

Amennyiben bármely bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a

közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály

felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre

bocsátása végett megkeresik a Probitász Bt-t, mint adatkezelőt, akkor a törvényi rendelkezéseknek

megfelelően a Probitász Bt. köteles a megkeresést teljesíteni.

Azonban ezen megkeresések esetén is csak a megkeresés céljának elengedhetetlen megvalósításához

szükséges mértékben és terjedelemben adhat ki tájékoztatást és adatot.

9. Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

lehet élni:

1./ Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Székhely/Postacím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefon: 06/1/391-1400,

Telefax: 06/1/391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Kelt: Budapest, 2018. május 25.

 

1. Preambulum

A Probitász Szolgáltató és Tanácsadó Bt. (székhely: 2017 Pócsmegyer, Árvácska út 16. 25482762-1-13, önálló képviseletre jogosult: Búti Csaba ügyvezető; Búti Eszter cégtárs), mint adatkezelő akként határozott, hogy a 2018. május 25. napján hatályba lépő Európa Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletét beemeli okiratai közé az adatvédelemmel kapcsolatos az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében.

A jelen Adatkezelési Szabályzat a Probitász Bt. működésének elválaszthatatlan részét képezi és a mindenkori, a kezelésében lévő társasházak, mint adatkezelők, nyilvántartásaiban lévő személyes adataira és annak feldolgozására vonatkozik. A Probitász Bt. a társasházkezelése során minimális mértékben gyűjt olyan adatokat, amikhez az érintett hozzájárulása szükséges. Ezek a tulajdonosok közvetlen elérése érdekében szükséges adatok: e-mail cím, telefonszám. Alapvetően csak jogszabályi kötelezettsége teljesítése érdekében gyűjt adatokat (Info tv. 5.§ (1) bek. b. pont).

Az érintett amennyiben a jogszabályi kötelező adatkezelésen kívül a Probitász Bt. részére az Ügyfél egyéb hozzájárulásos adatot biztosít, úgy azt jogosult kezelni.

Az adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

- 1995. évi CXIX. törvény - a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről;

- 2000. évi C. törvény - a számvitelről;

- 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

- 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról;

- 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,

- 2013. évi V. törvény - polgári törvénykönyvről (Ptk.), valamint a

- Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete

Jelen adatkezelési szabályzat aláírásnak napjával a Probitász Bt. az érintetteknek a jelen szabályzatból kivonatolt tájékoztató példányt ingyenesen köteles biztosítani, míg ezen felül a másolásért és a tájékoztatásért díjfizetési kötelezettség terheli az érinttetett.

 

2. Alapelvek a Probitász Bt. személyes adat és adatkezelése során

 

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető és csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének, kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Ennek megfelelően a Probitász Bt-nek, mint adatkezelőnek az adatkezelés során figyelemmel kell lennie az adatkezelési elvek betartására.

A Társasház-közösségnek, melyeket a Probitász Bt. kezel, a társasházakról szóló törvény 22.§ (5) bekezdése és a Szervezeti-Működési Szabályzat alapján (jogalap és egyben kötelezettség) kötelezően tulajdonosi  nyilvántartást kell vezetnie, amihez adatkezelési tevékenység kifejtése szükséges.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Személyes adat akkor kezelhető, ha:

- ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

- azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

 

1. Preambulum

A Probitász Szolgáltató és Tanácsadó Bt. (székhely: 2017 Pócsmegyer, Árvácska út 16. 25482762-1-13, önálló képviseletre jogosult: Búti Csaba ügyvezető; Búti Eszter cégtárs), mint adatkezelő akként határozott, hogy a 2018. május 25. napján hatályba lépő Európa Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletét beemeli okiratai közé az adatvédelemmel kapcsolatos az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében.

A jelen Adatkezelési Szabályzat a Probitász Bt. működésének elválaszthatatlan részét képezi és a mindenkori, a kezelésében lévő társasházak, mint adatkezelők, nyilvántartásaiban lévő személyes adataira és annak feldolgozására vonatkozik. A Probitász Bt. a társasházkezelése során minimális mértékben gyűjt olyan adatokat, amikhez az érintett hozzájárulása szükséges. Ezek a tulajdonosok közvetlen elérése érdekében szükséges adatok: e-mail cím, telefonszám. Alapvetően csak jogszabályi kötelezettsége teljesítése érdekében gyűjt adatokat (Info tv. 5.§ (1) bek. b. pont).

Az érintett amennyiben a jogszabályi kötelező adatkezelésen kívül a Probitász Bt. részére az Ügyfél egyéb hozzájárulásos adatot biztosít, úgy azt jogosult kezelni.

Az adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

- 1995. évi CXIX. törvény - a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről;

- 2000. évi C. törvény - a számvitelről;

- 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

- 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról;

- 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,

- 2013. évi V. törvény - polgári törvénykönyvről (Ptk.), valamint a

- Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete

Jelen adatkezelési szabályzat aláírásnak napjával a Probitász Bt. az érintetteknek a jelen szabályzatból kivonatolt tájékoztató példányt ingyenesen köteles biztosítani, míg ezen felül a másolásért és a tájékoztatásért díjfizetési kötelezettség terheli az érinttetett.

 

2. Alapelvek a Probitász Bt. személyes adat és adatkezelése során

 

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető és csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének, kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Ennek megfelelően a Probitász Bt-nek, mint adatkezelőnek az adatkezelés során figyelemmel kell lennie az adatkezelési elvek betartására.

A Társasház-közösségnek, melyeket a Probitász Bt. kezel, a társasházakról szóló törvény 22.§ (5) bekezdése és a Szervezeti-Működési Szabályzat alapján (jogalap és egyben kötelezettség) kötelezően tulajdonosi  nyilvántartást kell vezetnie, amihez adatkezelési tevékenység kifejtése szükséges.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Személyes adat akkor kezelhető, ha:

- ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

- azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

- az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy

- az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából

szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel, illetve az adatkezelő által képviselt társasházzal, írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából - e szabályzat alapján – az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit.

A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában:

- a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

- az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell.

Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy nyilvánossághozatalra általa átadott személyes adatok tekintetében.

Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

 

A Probitász Bt- által kezelt személyes adatok, az adatkezelés célja és időtartama

• Az adatkezelő megnevezése: Probitász Bt..

• Az adatkezelés megnevezése: árajánlatkészítéshez szükséges adatok

• Az adatkezelés célja: árajánlatkészítéshez szolgáló kapcsolattartás

• Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (2011. évi CXII. törvény 5. § (1) )

• A tényleges adatkezelés helye: 2017 Pócsmegyer, Árvácska út 16.

• Az adatkezelés automatizáltsága: gépi

• Az adatok törlési határideje: Az ajánlatkérő kérésére.

• Az érintettek köre: Árajánlatkérők.

Az adatkezelő adatai, elérhetősége:

Név: Probitász Bt..

• Cím: 2017  Pócsmegyer, Árvácska út 16.

• Levelezési cím: 2017  Pócsmegyer, Árvácska út 16.

• Cégjegyzékszám: 13-06-071096

• A bejegyző bíróság megnevezése: Pest Megyei Bíróság

• Adószám: 25428762-1-13

• Telefon: +36 26 59 59 00

• Email: info@probitasz.hu

Az Infotv. 65. § (3) bekezdés a) pontja értelmében nem vezet adatvédelmi nyilvántartást a Hatóság arról az adatkezelésről, amely az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik.

 

1. Preambulum

A Probitász Szolgáltató és Tanácsadó Bt. (székhely: 2017 Pócsmegyer, Árvácska út 16. 25482762-1-13, önálló képviseletre jogosult: Búti Csaba ügyvezető; Búti Eszter cégtárs), mint adatkezelő akként határozott, hogy a 2018. május 25. napján hatályba lépő Európa Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletét beemeli okiratai közé az adatvédelemmel kapcsolatos az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében.

A jelen Adatkezelési Szabályzat a Probitász Bt. működésének elválaszthatatlan részét képezi és a mindenkori, a kezelésében lévő társasházak, mint adatkezelők, nyilvántartásaiban lévő személyes adataira és annak feldolgozására vonatkozik. A Probitász Bt. a társasházkezelése során minimális mértékben gyűjt olyan adatokat, amikhez az érintett hozzájárulása szükséges. Ezek a tulajdonosok közvetlen elérése érdekében szükséges adatok: e-mail cím, telefonszám. Alapvetően csak jogszabályi kötelezettsége teljesítése érdekében gyűjt adatokat (Info tv. 5.§ (1) bek. b. pont).

Az érintett amennyiben a jogszabályi kötelező adatkezelésen kívül a Probitász Bt. részére az Ügyfél egyéb hozzájárulásos adatot biztosít, úgy azt jogosult kezelni.

Az adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 

1. Preambulum

A Probitász Szolgáltató és Tanácsadó Bt. (székhely: 2017 Pócsmegyer, Árvácska út 16. 25482762-1-13, önálló képviseletre jogosult: Búti Csaba ügyvezető; Búti Eszter cégtárs), mint adatkezelő akként határozott, hogy a 2018. május 25. napján hatályba lépő Európa Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletét beemeli okiratai közé az adatvédelemmel kapcsolatos az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében.

A jelen Adatkezelési Szabályzat a Probitász Bt. működésének elválaszthatatlan részét képezi és a mindenkori, a kezelésében lévő társasházak, mint adatkezelők, nyilvántartásaiban lévő személyes adataira és annak feldolgozására vonatkozik. A Probitász Bt. a társasházkezelése során minimális mértékben gyűjt olyan adatokat, amikhez az érintett hozzájárulása szükséges. Ezek a tulajdonosok közvetlen elérése érdekében szükséges adatok: e-mail cím, telefonszám. Alapvetően csak jogszabályi kötelezettsége teljesítése érdekében gyűjt adatokat (Info tv. 5.§ (1) bek. b. pont).

Az érintett amennyiben a jogszabályi kötelező adatkezelésen kívül a Probitász Bt. részére az Ügyfél egyéb hozzájárulásos adatot biztosít, úgy azt jogosult kezelni.

Az adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 

1. Preambulum

A Probitász Szolgáltató és Tanácsadó Bt. (székhely: 2017 Pócsmegyer, Árvácska út 16. 25482762-1-13, önálló képviseletre jogosult: Búti Csaba ügyvezető; Búti Eszter cégtárs), mint adatkezelő akként határozott, hogy a 2018. május 25. napján hatályba lépő Európa Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletét beemeli okiratai közé az adatvédelemmel kapcsolatos az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében.

A jelen Adatkezelési Szabályzat a Probitász Bt. működésének elválaszthatatlan részét képezi és a mindenkori, a kezelésében lévő társasházak, mint adatkezelők, nyilvántartásaiban lévő személyes adataira és annak feldolgozására vonatkozik. A Probitász Bt. a társasházkezelése során minimális mértékben gyűjt olyan adatokat, amikhez az érintett hozzájárulása szükséges. Ezek a tulajdonosok közvetlen elérése érdekében szükséges adatok: e-mail cím, telefonszám. Alapvetően csak jogszabályi kötelezettsége teljesítése érdekében gyűjt adatokat (Info tv. 5.§ (1) bek. b. pont).

Az érintett amennyiben a jogszabályi kötelező adatkezelésen kívül a Probitász Bt. részére az Ügyfél egyéb hozzájárulásos adatot biztosít, úgy azt jogosult kezelni.

Az adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 

1. Preambulum

A Probitász Szolgáltató és Tanácsadó Bt. (székhely: 2017 Pócsmegyer, Árvácska út 16. 25482762-1-13, önálló képviseletre jogosult: Búti Csaba ügyvezető; Búti Eszter cégtárs), mint adatkezelő akként határozott, hogy a 2018. május 25. napján hatályba lépő Európa Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletét beemeli okiratai közé az adatvédelemmel kapcsolatos az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében.

A jelen Adatkezelési Szabályzat a Probitász Bt. működésének elválaszthatatlan részét képezi és a mindenkori, a kezelésében lévő társasházak, mint adatkezelők, nyilvántartásaiban lévő személyes adataira és annak feldolgozására vonatkozik. A Probitász Bt. a társasházkezelése során minimális mértékben gyűjt olyan adatokat, amikhez az érintett hozzájárulása szükséges. Ezek a tulajdonosok közvetlen elérése érdekében szükséges adatok: e-mail cím, telefonszám. Alapvetően csak jogszabályi kötelezettsége teljesítése érdekében gyűjt adatokat (Info tv. 5.§ (1) bek. b. pont).

Az érintett amennyiben a jogszabályi kötelező adatkezelésen kívül a Probitász Bt. részére az Ügyfél egyéb hozzájárulásos adatot biztosít, úgy azt jogosult kezelni.

Az adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

- 1995. évi CXIX. törvény - a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről;

- 2000. évi C. törvény - a számvitelről;

- 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

- 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról;

- 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,

- 2013. évi V. törvény - polgári törvénykönyvről (Ptk.), valamint a

- Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete

Jelen adatkezelési szabályzat aláírásnak napjával a Probitász Bt. az érintetteknek a jelen szabályzatból kivonatolt tájékoztató példányt ingyenesen köteles biztosítani, míg ezen felül a másolásért és a tájékoztatásért díjfizetési kötelezettség terheli az érinttetett.

 

1. Preambulum

A Probitász Szolgáltató és Tanácsadó Bt. (székhely: 2017 Pócsmegyer, Árvácska út 16. 25482762-1-13, önálló képviseletre jogosult: Búti Csaba ügyvezető; Búti Eszter cégtárs), mint adatkezelő akként határozott, hogy a 2018. május 25. napján hatályba lépő Európa Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletét beemeli okiratai közé az adatvédelemmel kapcsolatos az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében.

A jelen Adatkezelési Szabályzat a Probitász Bt. működésének elválaszthatatlan részét képezi és a mindenkori, a kezelésében lévő társasházak, mint adatkezelők, nyilvántartásaiban lévő személyes adataira és annak feldolgozására vonatkozik. A Probitász Bt. a társasházkezelése során minimális mértékben gyűjt olyan adatokat, amikhez az érintett hozzájárulása szükséges. Ezek a tulajdonosok közvetlen elérése érdekében szükséges adatok: e-mail cím, telefonszám. Alapvetően csak jogszabályi kötelezettsége teljesítése érdekében gyűjt adatokat (Info tv. 5.§ (1) bek. b. pont).

Az érintett amennyiben a jogszabályi kötelező adatkezelésen kívül a Probitász Bt. részére az Ügyfél egyéb hozzájárulásos adatot biztosít, úgy azt jogosult kezelni.

Az adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

- 1995. évi CXIX. törvény - a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről;

- 2000. évi C. törvény - a számvitelről;

- 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

- 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról;

- 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,

- 2013. évi V. törvény - polgári törvénykönyvről (Ptk.), valamint a

- Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete

Jelen adatkezelési szabályzat aláírásnak napjával a Probitász Bt. az érintetteknek a jelen szabályzatból kivonatolt tájékoztató példányt ingyenesen köteles biztosítani, míg ezen felül a másolásért és a tájékoztatásért díjfizetési kötelezettség terheli az érinttetett.

 

2. Alapelvek a Probitász Bt. személyes adat és adatkezelése során

 

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető és csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének, kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Ennek megfelelően a Probitász Bt-nek, mint adatkezelőnek az adatkezelés során figyelemmel kell lennie az adatkezelési elvek betartására.

A Társasház-közösségnek, melyeket a Probitász Bt. kezel, a társasházakról szóló törvény 22.§ (5) bekezdése és a Szervezeti-Működési Szabályzat alapján (jogalap és egyben kötelezettség) kötelezően tulajdonosi  nyilvántartást kell vezetnie, amihez adatkezelési tevékenység kifejtése szükséges.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Személyes adat akkor kezelhető, ha:

- ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

- azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

 

1. Preambulum

A Probitász Szolgáltató és Tanácsadó Bt. (székhely: 2017 Pócsmegyer, Árvácska út 16. 25482762-1-13, önálló képviseletre jogosult: Búti Csaba ügyvezető; Búti Eszter cégtárs), mint adatkezelő akként határozott, hogy a 2018. május 25. napján hatályba lépő Európa Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletét beemeli okiratai közé az adatvédelemmel kapcsolatos az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében.

A jelen Adatkezelési Szabályzat a Probitász Bt. működésének elválaszthatatlan részét képezi és a mindenkori, a kezelésében lévő társasházak, mint adatkezelők, nyilvántartásaiban lévő személyes adataira és annak feldolgozására vonatkozik. A Probitász Bt. a társasházkezelése során minimális mértékben gyűjt olyan adatokat, amikhez az érintett hozzájárulása szükséges. Ezek a tulajdonosok közvetlen elérése érdekében szükséges adatok: e-mail cím, telefonszám. Alapvetően csak jogszabályi kötelezettsége teljesítése érdekében gyűjt adatokat (Info tv. 5.§ (1) bek. b. pont).

Az érintett amennyiben a jogszabályi kötelező adatkezelésen kívül a Probitász Bt. részére az Ügyfél egyéb hozzájárulásos adatot biztosít, úgy azt jogosult kezelni.

Az adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

- 1995. évi CXIX. törvény - a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről;

- 2000. évi C. törvény - a számvitelről;

- 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

- 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról;

- 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,

- 2013. évi V. törvény - polgári törvénykönyvről (Ptk.), valamint a

- Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete

Jelen adatkezelési szabályzat aláírásnak napjával a Probitász Bt. az érintetteknek a jelen szabályzatból kivonatolt tájékoztató példányt ingyenesen köteles biztosítani, míg ezen felül a másolásért és a tájékoztatásért díjfizetési kötelezettség terheli az érinttetett.

 

2. Alapelvek a Probitász Bt. személyes adat és adatkezelése során

 

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető és csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének, kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Ennek megfelelően a Probitász Bt-nek, mint adatkezelőnek az adatkezelés során figyelemmel kell lennie az adatkezelési elvek betartására.

A Társasház-közösségnek, melyeket a Probitász Bt. kezel, a társasházakról szóló törvény 22.§ (5) bekezdése és a Szervezeti-Működési Szabályzat alapján (jogalap és egyben kötelezettség) kötelezően tulajdonosi  nyilvántartást kell vezetnie, amihez adatkezelési tevékenység kifejtése szükséges.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Személyes adat akkor kezelhető, ha:

- ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

- azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

 

1. Preambulum

A Probitász Szolgáltató és Tanácsadó Bt. (székhely: 2017 Pócsmegyer, Árvácska út 16. 25482762-1-13, önálló képviseletre jogosult: Búti Csaba ügyvezető; Búti Eszter cégtárs), mint adatkezelő akként határozott, hogy a 2018. május 25. napján hatályba lépő Európa Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletét beemeli okiratai közé az adatvédelemmel kapcsolatos az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében.

A jelen Adatkezelési Szabályzat a Probitász Bt. működésének elválaszthatatlan részét képezi és a mindenkori, a kezelésében lévő társasházak, mint adatkezelők, nyilvántartásaiban lévő személyes adataira és annak feldolgozására vonatkozik. A Probitász Bt. a társasházkezelése során minimális mértékben gyűjt olyan adatokat, amikhez az érintett hozzájárulása szükséges. Ezek a tulajdonosok közvetlen elérése érdekében szükséges adatok: e-mail cím, telefonszám. Alapvetően csak jogszabályi kötelezettsége teljesítése érdekében gyűjt adatokat (Info tv. 5.§ (1) bek. b. pont).

Az érintett amennyiben a jogszabályi kötelező adatkezelésen kívül a Probitász Bt. részére az Ügyfél egyéb hozzájárulásos adatot biztosít, úgy azt jogosult kezelni.

Az adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

- 1995. évi CXIX. törvény - a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről;

- 2000. évi C. törvény - a számvitelről;

- 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

- 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról;

- 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,

- 2013. évi V. törvény - polgári törvénykönyvről (Ptk.), valamint a

- Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete

Jelen adatkezelési szabályzat aláírásnak napjával a Probitász Bt. az érintetteknek a jelen szabályzatból kivonatolt tájékoztató példányt ingyenesen köteles biztosítani, míg ezen felül a másolásért és a tájékoztatásért díjfizetési kötelezettség terheli az érinttetett.

 

2. Alapelvek a Probitász Bt. személyes adat és adatkezelése során

 

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető és csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének, kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Ennek megfelelően a Probitász Bt-nek, mint adatkezelőnek az adatkezelés során figyelemmel kell lennie az adatkezelési elvek betartására.

A Társasház-közösségnek, melyeket a Probitász Bt. kezel, a társasházakról szóló törvény 22.§ (5) bekezdése és a Szervezeti-Működési Szabályzat alapján (jogalap és egyben kötelezettség) kötelezően tulajdonosi  nyilvántartást kell vezetnie, amihez adatkezelési tevékenység kifejtése szükséges.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Személyes adat akkor kezelhető, ha:

- ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

- azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

- az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy

- az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából

szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel, illetve az adatkezelő által képviselt társasházzal, írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából - e szabályzat alapján – az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit.

A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában:

- a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

- az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell.

Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy nyilvánossághozatalra általa átadott személyes adatok tekintetében.

Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

 

A Probitász Bt- által kezelt személyes adatok, az adatkezelés célja és időtartama

• Az adatkezelő megnevezése: Probitász Bt..

• Az adatkezelés megnevezése: árajánlatkészítéshez szükséges adatok

• Az adatkezelés célja: árajánlatkészítéshez szolgáló kapcsolattartás

• Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (2011. évi CXII. törvény 5. § (1) )

• A tényleges adatkezelés helye: 2017 Pócsmegyer, Árvácska út 16.

• Az adatkezelés automatizáltsága: gépi

• Az adatok törlési határideje: Az ajánlatkérő kérésére.

• Az érintettek köre: Árajánlatkérők.

Az adatkezelő adatai, elérhetősége:

Név: Probitász Bt..

• Cím: 2017  Pócsmegyer, Árvácska út 16.

• Levelezési cím: 2017  Pócsmegyer, Árvácska út 16.

• Cégjegyzékszám: 13-06-071096

• A bejegyző bíróság megnevezése: Pest Megyei Bíróság

• Adószám: 25428762-1-13

• Telefon: +36 26 59 59 00

• Email: info@probitasz.hu

Az Infotv. 65. § (3) bekezdés a) pontja értelmében nem vezet adatvédelmi nyilvántartást a Hatóság arról az adatkezelésről, amely az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik.

3. Definíciók

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3. különleges adat:

a. a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

b. az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

4. bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;

5. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;

6. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;

7. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

8. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

9. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

10. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

11. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

12. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

13. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

14. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

15. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

16. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

17. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

18. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

19. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

20. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;

21. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

22. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

 

4. Az adatkezelés személyi, tárgyi és területi hatálya

4.1. személyi hatály:

Az adatkezelés személyi hatálya kiterjed az alábbi természetes és jogi személyre, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb jogalanyokra, akik a társasházkezelési munka során érintettek, az alábbiak szerint:

I. természetes személyek esetében:

Kötelező adatkezelés:

- Név,

- Születési év, hó, nap,

- Anyja neve,

- Születési év,

- Lakcím,

- Természetes személyazonosító iratok számai,

- Adóazonosító jel,

Hozzájáruláshoz kötött adatkezelés, amennyiben az érintett hozzájárul:

- Elektronikus elérhetőség (e-mail cím),

- Mobil vagy vezetékes telefonszám.

II. jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb jogalanyok esetében:

A nyilvánosság számára bárki által hozzáférhető adatokat jogosult kezelni a Probitász Bt., mivel azok bárki számára elérhetőek.

Az adatkezelés a fenti adatokon kívül nem terjedhet ki olyan jellegű személyes adatra, ami az érintettek beazonosításához vezethet, illetve róluk adatot, információt tartalmaz.

4.2. tárgyi hatály:

A tárgyi hatály valamennyi az adatkezelés során rögzített, tárolt és az ennek eredményeképpen létrejött dokumentációkra és a teljes elektronikai rendszerre, amit a Probitász Bt. használ.

4.3. területi hatály:

Az adatok tárolása és kezelése a közös képviselet irodájában történik a jelen szabályzat elfogadáskor a 2017 Pócsmegyer, Árvácska út 16. szám alatti címen.

 

5. Adatkezelési szabályok

5.1. általános szabályok

Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg, és úgy hajtja végre, hogy biztosítja az érintettek magánszférájának védelmét.

Az adatkezelő, kötelezettséget vállal arra, hogy gondoskodik - a technika mai állása szerinti legmegfelelőbb módon – az érintettek adatainak biztonságáról, továbbá rendelkezésre állnak azok a technikai és szervezési rendszerek és ezek alapján a belső az eljárási szabályok, amik adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatkezelő védi a jogosulatlan hozzáférést, a megváltoztatást, a továbbítást, a nyilvánosságra hozatalt, a törlést vagy a megsemmisítést, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen minden szükséges intézkedést meg tesz.

Az adatkezelőnél fellelhető nyilvántartásokban az elektronikusan kezelt adatállományok védelme iránt biztosítja, hogy a tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatóak és az érintetthez rendelhetőek.

A személyes adatok feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja:

a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;

az adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;

annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;

annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be adatfeldolgozó rendszerekbe;

 

Az adatkezelő tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére, ezért mindig azt a megoldást választja, ami a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan költséget és nehézséget jelent az adatkezelőnek (erről a tényről mindenkor értesíti az érintetteket).

5.2. Telefonos ügyintézés /amennyiben rögzítésre kerül a beszélgetés/

a. célja: A telefonon - távbeszélőn - történő ügyintézés során az adat rögzítés folyamata, különös tekintettel az érintett nevére, e-mail címére és telefonszámára, annak érdekében, hogy a későbbiekben felmerülő kérdésekre az ekként megadott elérhetőségen az Info tv.-nek megfelelően teljes körű választ nyújtson az adatkezelő.

b. jogalapja: Az érintett szóbeli, azaz telefoni hozzájárulása, illetve hívó fél kijelezett száma.

c. érintettek köre: Az adatkezelő weboldalán feltüntetett telefonszámait felhívó érdeklődő érintettek.

d. az érintett adatok köre: Név, e-mail cím, telefonszám, az érdeklődés tárgya, amennyiben további kommunikáció lesz.

e. időtartama: Az ügy elintézéséig.

f. forrása: Az érintett saját hozzájárulása alapján a megkeresés során az adatkezelőnek megadott adatok.

5.3. E-mail megkeresés

a. célja: Az e-mailen történő ügyintézés során az érintett érdeklődő adatai a levelezési program címtárában kerül tárolásra, különös tekintettel nevére, e-mail címére és telefonszámára, annak érdekében, hogy a későbbiekben felmerülő kérdésekre az ekként megadott elérhetőségen az Info tv.-nek megfelelően teljes körű választ nyújtson az adatkezelő.

b. jogalapja: Az érintett e-mailen történő bejelentkezéssel történő hozzájárulása

c. érintettek köre: a Probitász Bt. e-mail (info@probitasz.hu) címére megkeresést megküldő érintettek.

d. az érintett adatok köre: Az érintett neve, e-mail címe, abban az esetben telefonszáma, amennyiben azt e-mail levélben azt megosztotta, valamint az érdeklődés tárgya.

e. időtartama: Az ügy relevanciájától függően megkereséstől legfeljebb 6 éven keresztül, alapvetően az ügyre vonatkozó törvényi elévülés ideéig (pl. adó).

f. forrása: Az érintett által írt e-mail üzenet, ami az adatokat tartalmazza és az adatkezelő részéről feldolgozásra kerül.

 

6. Adattovábbítás

6.1. Általános szabályok

Személyes adatot az adatkezelő harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő részére akkor továbbíthat, vagy harmadik országban adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor adhat át, ha

a. az Európai Unió kötelező jogi aktusa azt megállapítja, vagy

b. a harmadik ország és Magyarország között az érintetteknek az Info tv. 14. §-ban foglalt jogai érvényesítésére, a jogorvoslati jog biztosítására, valamint az adatkezelés, illetve az adatfeldolgozás független ellenőrzésére vonatkozó garanciális szabályokat tartalmazó nemzetközi szerződés van hatályban.

Személyes adatok a nemzetközi jogsegélyről, az adóügyi információcseréről, valamint a kettős adóztatás elkerüléséről szóló nemzetközi szerződés végrehajtása érdekében, a nemzetközi szerződésben meghatározott célból, feltételekkel és adatkörben továbbíthatók harmadik országba.

Az EGT-államba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

Ha törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának rendelkezése alapján az adatkezelő személyes adatot akként vesz át, hogy az adattovábbító adatkezelő az adattovábbítással egyidejűleg jelzi a személyes adat

a. kezelésének lehetséges célját,

b. kezelésének lehetséges időtartamát,

c. továbbításának lehetséges címzettjeit,

d. érintettje e törvényben biztosított jogainak korlátozását, vagy

e. kezelésének egyéb korlátozását.

A személyes adatokat átvevő adatkezelő a személyes adatot az adatkezelési korlátozásnak megfelelő terjedelemben és módon kezeli, az érintett jogait az adatkezelési korlátozásnak megfelelően biztosítja.

Az adatátvevő az adatkezelési korlátozásra tekintet nélkül is kezelheti a személyes adatot és biztosíthatja az érintett jogait, ha ahhoz az adattovábbító adatkezelő előzetes hozzájárulását adta.

Törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának rendelkezése alapján az adatkezelő a személyes adat továbbításával egyidejűleg a címzettet tájékoztatja Az adattovábbító adatkezelőt - kérelmére - az adatátvevő tájékoztatja az átvett személyes adatok felhasználásáról.

6.2. Közös költség tartozással kapcsolatos adattovábbítás

A Probitász Bt., mint az általa kezelt társasházak közös képviselője a társasházakról szóló törvény és az SzMSz rendelkezéseinek megfelelően köteles érvényesíteni a társasház közös költség kintlévőségeit a tartozó tulajdonostársakon. A közös költség tartozás érvényesítése során a megbízott jogi képviselő a közös képviselő által átadott adatokat az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jogosult kezelni.

6.3. A könyvelésével kapcsolatos adattovábbítás

A Probitász Bt. a társaság könyveléssel kapcsolatos feladatait  a Bt. kültagja végzi, így a célhoz kötöttség elvének megfelelően a törvényi feltételek teljesítéséhez szükséges adatok védelme megfelelően biztosított.

6.4. Adatok kezelésének időtartama

Előző tulajdonos adatai: Ingatlan eladást követő nyolc év; Fizetési meghagyási eljárás során használt adatok: Ingatlan eladást követő nyolc év

Tulajdonosok egyéb adatai: Aktuális évet követő nyolc év

Társasházkezelés során keletkező adatok: Aktuális évet követő nyolc év

Alkalmazottak munkaügyi adatai: korlátlan

Könyveléshez kapcsolódó: Aktuális évet követő nyolc év

 

7. Egyéb Atatkezelés

Jelen nyilatkozatban nem érintett esetleges adatkezelések vonatkozásban az Info tv. 15.§ (4) bekezdésében foglalt 30 napos határidőn belül - a kérelem beérkezésétől számítva – teljes körűen, közérthető formában ad felvilágosítást írásban az adatkezelő. A nyilatkozatban esetlegesen nem jelölt adatkezelésekről az érintetteket az adat rögzítésekor ad tájékoztatást az adatkezelő.

Kötelezettségünket teljesítve jelen nyilatkozatban került tájékoztatásra az érintett, hogy amennyiben bármely bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt, aki a törvényi rendelkezéseknek megfelelően köteles a megkeresést teljesíteni.

A Probitász Bt. a fenti hivatalok és hatóságok részére adatot csak abban az esetben és csupán olyan terjedelemben ad ki egyrészt, amit a megkeresés tartalmaz, másrészt, ami a megkeresés céljának eléréséhez elengedhetetlen.

 

8. Adatvédelmi incidens

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat okozhat a természetes személyeknek, többek között a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik korlátozását, a hátrányos megkülönböztetést, a személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést.

Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 órán belül be kell jelenteni az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani lehet, hogy az adatvédelmi incidens valószínűleg nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Az érintett személyt késedelem nélkül tájékoztatni kell, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személy jogaira és szabadságára nézve, annak érdekében, hogy megtehesse a szükséges óvintézkedéseket.

A Probitász Bt., mint adatkezelő és adatfeldolgozó köteles a felügyeleti hatósággal együttműködni és a nyilvántartásokat kérésre hozzáférhetővé tenni az érintett adatkezelési műveletek ellenőrzése érdekében. Amennyiben bármely bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresik a Probitász Bt-t, mint adatkezelőt, akkor a törvényi rendelkezéseknek megfelelően a Probitász Bt. köteles a megkeresést teljesíteni.

Azonban ezen megkeresések esetén is csak a megkeresés céljának elengedhetetlen megvalósításához szükséges mértékben és terjedelemben adhat ki tájékoztatást és adatot.

 

9. Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) lehet élni:

1./ Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Székhely/Postacím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefon: 06/1/391-1400,

Telefax: 06/1/391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Kelt: Budapest, 2018. május 25.

 

1. Preambulum

A Probitász Szolgáltató és Tanácsadó Bt. (székhely: 2017 Pócsmegyer, Árvácska út 16. 25482762-1-13, önálló képviseletre jogosult: Búti Csaba ügyvezető; Búti Eszter cégtárs), mint adatkezelő akként határozott, hogy a 2018. május 25. napján hatályba lépő Európa Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletét beemeli okiratai közé az adatvédelemmel kapcsolatos az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében.

A jelen Adatkezelési Szabályzat a Probitász Bt. működésének elválaszthatatlan részét képezi és a mindenkori, a kezelésében lévő társasházak, mint adatkezelők, nyilvántartásaiban lévő személyes adataira és annak feldolgozására vonatkozik. A Probitász Bt. a társasházkezelése során minimális mértékben gyűjt olyan adatokat, amikhez az érintett hozzájárulása szükséges. Ezek a tulajdonosok közvetlen elérése érdekében szükséges adatok: e-mail cím, telefonszám. Alapvetően csak jogszabályi kötelezettsége teljesítése érdekében gyűjt adatokat (Info tv. 5.§ (1) bek. b. pont).

Az érintett amennyiben a jogszabályi kötelező adatkezelésen kívül a Probitász Bt. részére az Ügyfél egyéb hozzájárulásos adatot biztosít, úgy azt jogosult kezelni.

Az adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

- 1995. évi CXIX. törvény - a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről;

- 2000. évi C. törvény - a számvitelről;

- 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

- 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról;

- 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,

- 2013. évi V. törvény - polgári törvénykönyvről (Ptk.), valamint a

- Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete

Jelen adatkezelési szabályzat aláírásnak napjával a Probitász Bt. az érintetteknek a jelen szabályzatból kivonatolt tájékoztató példányt ingyenesen köteles biztosítani, míg ezen felül a másolásért és a tájékoztatásért díjfizetési kötelezettség terheli az érinttetett.

 

2. Alapelvek a Probitász Bt. személyes adat és adatkezelése során

 

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető és csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének, kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Ennek megfelelően a Probitász Bt-nek, mint adatkezelőnek az adatkezelés során figyelemmel kell lennie az adatkezelési elvek betartására.

A Társasház-közösségnek, melyeket a Probitász Bt. kezel, a társasházakról szóló törvény 22.§ (5) bekezdése és a Szervezeti-Működési Szabályzat alapján (jogalap és egyben kötelezettség) kötelezően tulajdonosi  nyilvántartást kell vezetnie, amihez adatkezelési tevékenység kifejtése szükséges.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Személyes adat akkor kezelhető, ha:

- ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

- azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

- az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy

- az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából

szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel, illetve az adatkezelő által képviselt társasházzal, írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából - e szabályzat alapján – az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit.

A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában:

- a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

- az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell.

Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy nyilvánossághozatalra általa átadott személyes adatok tekintetében.

Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

 

A Probitász Bt- által kezelt személyes adatok, az adatkezelés célja és időtartama

• Az adatkezelő megnevezése: Probitász Bt..

• Az adatkezelés megnevezése: árajánlatkészítéshez szükséges adatok

• Az adatkezelés célja: árajánlatkészítéshez szolgáló kapcsolattartás

• Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (2011. évi CXII. törvény 5. § (1) )

• A tényleges adatkezelés helye: 2017 Pócsmegyer, Árvácska út 16.

• Az adatkezelés automatizáltsága: gépi

• Az adatok törlési határideje: Az ajánlatkérő kérésére.

• Az érintettek köre: Árajánlatkérők.

Az adatkezelő adatai, elérhetősége:

Név: Probitász Bt..

• Cím: 2017  Pócsmegyer, Árvácska út 16.

• Levelezési cím: 2017  Pócsmegyer, Árvácska út 16.

• Cégjegyzékszám: 13-06-071096

• A bejegyző bíróság megnevezése: Pest Megyei Bíróság

• Adószám: 25428762-1-13

• Telefon: +36 26 59 59 00

• Email: info@probitasz.hu

Az Infotv. 65. § (3) bekezdés a) pontja értelmében nem vezet adatvédelmi nyilvántartást a Hatóság arról az adatkezelésről, amely az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik.

3. Definíciók

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3. különleges adat:

a. a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

b. az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

4. bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;

5. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;

6. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;

7. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

8. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

9. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

10. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

11. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

12. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

13. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

14. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

15. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

16. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

17. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

18. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

19. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

20. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;

21. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

22. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

 

4. Az adatkezelés személyi, tárgyi és területi hatálya

4.1. személyi hatály:

Az adatkezelés személyi hatálya kiterjed az alábbi természetes és jogi személyre, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb jogalanyokra, akik a társasházkezelési munka során érintettek, az alábbiak szerint:

I. természetes személyek esetében:

Kötelező adatkezelés:

- Név,

- Születési év, hó, nap,

- Anyja neve,

- Születési év,

- Lakcím,

- Természetes személyazonosító iratok számai,

- Adóazonosító jel,

Hozzájáruláshoz kötött adatkezelés, amennyiben az érintett hozzájárul:

- Elektronikus elérhetőség (e-mail cím),

- Mobil vagy vezetékes telefonszám.

II. jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb jogalanyok esetében:

A nyilvánosság számára bárki által hozzáférhető adatokat jogosult kezelni a Probitász Bt., mivel azok bárki számára elérhetőek.

Az adatkezelés a fenti adatokon kívül nem terjedhet ki olyan jellegű személyes adatra, ami az érintettek beazonosításához vezethet, illetve róluk adatot, információt tartalmaz.

4.2. tárgyi hatály:

A tárgyi hatály valamennyi az adatkezelés során rögzített, tárolt és az ennek eredményeképpen létrejött dokumentációkra és a teljes elektronikai rendszerre, amit a Probitász Bt. használ.

4.3. területi hatály:

Az adatok tárolása és kezelése a közös képviselet irodájában történik a jelen szabályzat elfogadáskor a 2017 Pócsmegyer, Árvácska út 16. szám alatti címen.

 

5. Adatkezelési szabályok

5.1. általános szabályok

Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg, és úgy hajtja végre, hogy biztosítja az érintettek magánszférájának védelmét.

Az adatkezelő, kötelezettséget vállal arra, hogy gondoskodik - a technika mai állása szerinti legmegfelelőbb módon – az érintettek adatainak biztonságáról, továbbá rendelkezésre állnak azok a technikai és szervezési rendszerek és ezek alapján a belső az eljárási szabályok, amik adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatkezelő védi a jogosulatlan hozzáférést, a megváltoztatást, a továbbítást, a nyilvánosságra hozatalt, a törlést vagy a megsemmisítést, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen minden szükséges intézkedést meg tesz.

Az adatkezelőnél fellelhető nyilvántartásokban az elektronikusan kezelt adatállományok védelme iránt biztosítja, hogy a tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatóak és az érintetthez rendelhetőek.

A személyes adatok feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja:

a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;

az adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;

annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;

annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be adatfeldolgozó rendszerekbe;

 

Az adatkezelő tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére, ezért mindig azt a megoldást választja, ami a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan költséget és nehézséget jelent az adatkezelőnek (erről a tényről mindenkor értesíti az érintetteket).

5.2. Telefonos ügyintézés /amennyiben rögzítésre kerül a beszélgetés/

a. célja: A telefonon - távbeszélőn - történő ügyintézés során az adat rögzítés folyamata, különös tekintettel az érintett nevére, e-mail címére és telefonszámára, annak érdekében, hogy a későbbiekben felmerülő kérdésekre az ekként megadott elérhetőségen az Info tv.-nek megfelelően teljes körű választ nyújtson az adatkezelő.

b. jogalapja: Az érintett szóbeli, azaz telefoni hozzájárulása, illetve hívó fél kijelezett száma.

c. érintettek köre: Az adatkezelő weboldalán feltüntetett telefonszámait felhívó érdeklődő érintettek.

d. az érintett adatok köre: Név, e-mail cím, telefonszám, az érdeklődés tárgya, amennyiben további kommunikáció lesz.

e. időtartama: Az ügy elintézéséig.

f. forrása: Az érintett saját hozzájárulása alapján a megkeresés során az adatkezelőnek megadott adatok.

5.3. E-mail megkeresés

a. célja: Az e-mailen történő ügyintézés során az érintett érdeklődő adatai a levelezési program címtárában kerül tárolásra, különös tekintettel nevére, e-mail címére és telefonszámára, annak érdekében, hogy a későbbiekben felmerülő kérdésekre az ekként megadott elérhetőségen az Info tv.-nek megfelelően teljes körű választ nyújtson az adatkezelő.

b. jogalapja: Az érintett e-mailen történő bejelentkezéssel történő hozzájárulása

c. érintettek köre: a Probitász Bt. e-mail (info@probitasz.hu) címére megkeresést megküldő érintettek.

d. az érintett adatok köre: Az érintett neve, e-mail címe, abban az esetben telefonszáma, amennyiben azt e-mail levélben azt megosztotta, valamint az érdeklődés tárgya.

e. időtartama: Az ügy relevanciájától függően megkereséstől legfeljebb 6 éven keresztül, alapvetően az ügyre vonatkozó törvényi elévülés ideéig (pl. adó).

f. forrása: Az érintett által írt e-mail üzenet, ami az adatokat tartalmazza és az adatkezelő részéről feldolgozásra kerül.

 

6. Adattovábbítás

6.1. Általános szabályok

Személyes adatot az adatkezelő harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő részére akkor továbbíthat, vagy harmadik országban adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor adhat át, ha

a. az Európai Unió kötelező jogi aktusa azt megállapítja, vagy

b. a harmadik ország és Magyarország között az érintetteknek az Info tv. 14. §-ban foglalt jogai érvényesítésére, a jogorvoslati jog biztosítására, valamint az adatkezelés, illetve az adatfeldolgozás független ellenőrzésére vonatkozó garanciális szabályokat tartalmazó nemzetközi szerződés van hatályban.

Személyes adatok a nemzetközi jogsegélyről, az adóügyi információcseréről, valamint a kettős adóztatás elkerüléséről szóló nemzetközi szerződés végrehajtása érdekében, a nemzetközi szerződésben meghatározott célból, feltételekkel és adatkörben továbbíthatók harmadik országba.

Az EGT-államba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

Ha törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának rendelkezése alapján az adatkezelő személyes adatot akként vesz át, hogy az adattovábbító adatkezelő az adattovábbítással egyidejűleg jelzi a személyes adat

a. kezelésének lehetséges célját,

b. kezelésének lehetséges időtartamát,

c. továbbításának lehetséges címzettjeit,

d. érintettje e törvényben biztosított jogainak korlátozását, vagy

e. kezelésének egyéb korlátozását.

A személyes adatokat átvevő adatkezelő a személyes adatot az adatkezelési korlátozásnak megfelelő terjedelemben és módon kezeli, az érintett jogait az adatkezelési korlátozásnak megfelelően biztosítja.

Az adatátvevő az adatkezelési korlátozásra tekintet nélkül is kezelheti a személyes adatot és biztosíthatja az érintett jogait, ha ahhoz az adattovábbító adatkezelő előzetes hozzájárulását adta.

Törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának rendelkezése alapján az adatkezelő a személyes adat továbbításával egyidejűleg a címzettet tájékoztatja Az adattovábbító adatkezelőt - kérelmére - az adatátvevő tájékoztatja az átvett személyes adatok felhasználásáról.

6.2. Közös költség tartozással kapcsolatos adattovábbítás

A Probitász Bt., mint az általa kezelt társasházak közös képviselője a társasházakról szóló törvény és az SzMSz rendelkezéseinek megfelelően köteles érvényesíteni a társasház közös költség kintlévőségeit a tartozó tulajdonostársakon. A közös költség tartozás érvényesítése során a megbízott jogi képviselő a közös képviselő által átadott adatokat az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jogosult kezelni.

6.3. A könyvelésével kapcsolatos adattovábbítás

A Probitász Bt. a társaság könyveléssel kapcsolatos feladatait  a Bt. kültagja végzi, így a célhoz kötöttség elvének megfelelően a törvényi feltételek teljesítéséhez szükséges adatok védelme megfelelően biztosított.

6.4. Adatok kezelésének időtartama

Előző tulajdonos adatai: Ingatlan eladást követő nyolc év; Fizetési meghagyási eljárás során használt adatok: Ingatlan eladást követő nyolc év

Tulajdonosok egyéb adatai: Aktuális évet követő nyolc év

Társasházkezelés során keletkező adatok: Aktuális évet követő nyolc év

Alkalmazottak munkaügyi adatai: korlátlan

Könyveléshez kapcsolódó: Aktuális évet követő nyolc év

 

7. Egyéb Atatkezelés

Jelen nyilatkozatban nem érintett esetleges adatkezelések vonatkozásban az Info tv. 15.§ (4) bekezdésében foglalt 30 napos határidőn belül - a kérelem beérkezésétől számítva – teljes körűen, közérthető formában ad felvilágosítást írásban az adatkezelő. A nyilatkozatban esetlegesen nem jelölt adatkezelésekről az érintetteket az adat rögzítésekor ad tájékoztatást az adatkezelő.

Kötelezettségünket teljesítve jelen nyilatkozatban került tájékoztatásra az érintett, hogy amennyiben bármely bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt, aki a törvényi rendelkezéseknek megfelelően köteles a megkeresést teljesíteni.

A Probitász Bt. a fenti hivatalok és hatóságok részére adatot csak abban az esetben és csupán olyan terjedelemben ad ki egyrészt, amit a megkeresés tartalmaz, másrészt, ami a megkeresés céljának eléréséhez elengedhetetlen.

 

8. Adatvédelmi incidens

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat okozhat a természetes személyeknek, többek között a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik korlátozását, a hátrányos megkülönböztetést, a személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést.

Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 órán belül be kell jelenteni az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani lehet, hogy az adatvédelmi incidens valószínűleg nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Az érintett személyt késedelem nélkül tájékoztatni kell, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személy jogaira és szabadságára nézve, annak érdekében, hogy megtehesse a szükséges óvintézkedéseket.

A Probitász Bt., mint adatkezelő és adatfeldolgozó köteles a felügyeleti hatósággal együttműködni és a nyilvántartásokat kérésre hozzáférhetővé tenni az érintett adatkezelési műveletek ellenőrzése érdekében. Amennyiben bármely bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresik a Probitász Bt-t, mint adatkezelőt, akkor a törvényi rendelkezéseknek megfelelően a Probitász Bt. köteles a megkeresést teljesíteni.

Azonban ezen megkeresések esetén is csak a megkeresés céljának elengedhetetlen megvalósításához szükséges mértékben és terjedelemben adhat ki tájékoztatást és adatot.

 

9. Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) lehet élni:

1./ Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Székhely/Postacím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefon: 06/1/391-1400,

Telefax: 06/1/391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Kelt: Budapest, 2018. május 25.

Probitász Társasházkezelés Budán